Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Afnemer”: degene die als wederpartij van Leverancier betrokken is bij een of meer van de in het volgende lid genoemde (rechts)handelingen of tot wie een in dat lid genoemde (rechts)handeling is gericht; “Leverancier”: de gebruiker van deze Voorwaarden; “Voorwaarden”: deze algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op – in de ruimste zin des woords – alle aanbiedingen, offertes, adviezen, orders, order- of opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Leverancier tot levering van producten (waaronder machines, gereedschappen, soft- en hardware, kapitaal- en verbruiksgoederen en onderdelen) en diensten (waaronder maar niet beperkt tot ontwikkelings-, plaatsings-, installatie-, service-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden);

1.3 Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing. Afnemer kan slechts een beroep doen op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen voor zover die uitdrukkelijk en schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverlet.

ARTIKEL 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en adviezen van Leverancier en alle orders en opdrachten van Afnemer zijn vrijblijvend voor Leverancier en binden Leverancier niet.

2.2 Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer komen tot stand, indien en zodra Leverancier een schriftelijke (opdracht)bevestiging of (voorschot)nota aan Afnemer heeft gestuurd, dan wel – indien dit moment eerder is – indien Leverancier een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht van Afnemer, waaronder het leveren van producten.

2.3 Alle documenten en gegevens (waaronder tekeningen, afbeeldingen, modellen, bewerkingsvoorstellen, (technische) specificaties, beschrijvingen, maten en gewichten, tijdstudies) en productinformatie (waaronder offertes, brochures en folders) zijn in geen geval bindend voor Leverancier.

2.4 De in het vorige lid bedoelde documenten, gegevens, gereedschappen en alle data die worden gegenereerd middels de door Leverancier aan Afnemer geleverde (software in) producten, zijn, blijven respectievelijk worden de eigendom van Leverancier, ook indien daarvoor kosten aan Afnemer in rekening zijn gebracht. Afnemer staat ervoor in dat hij bedoelde documenten, gegevens en data, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet zonder toestemming van Leverancier vermenigvuldigt of aan derden ter beschikking stelt.

2.5 Afnemer zal steeds tijdig en volledig alle (voor de totstandkoming en uitvoering van de) overeenkomst benodigde gegevens en informatie (waaronder, maar niet beperkt tot alle functionele en technische specificaties) aan Leverancier verstrekken. Afnemer garandeert dat deze gegevens en/of informatie juist, volledig, betrouwbaar en nauwkeurig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden dan wel dat deze niet in strijd zijn met Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving.

2.6 Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door partijen, zullen partijen voorafgaand aan deze gegevensverwerking hierover aanvullende schriftelijke afspraken maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waarbij die afspraken een bijlage zullen vormen bij de overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 3. Prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, exclusief verpakkings-, vervoers-, inladings-, uitladings- en verzekeringskosten, exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op de levering af-fabriek (“ex works”) volgens de meest recente versie van de Incoterms.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in het vorige lid bedoelde prijzen exclusief kosten voor plaatsing, installatie en/of montage. Indien en voor zover in een opdrachtbevestiging dergelijke kosten wel zijn opgenomen, dan zijn die kosten in Euro’s, exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en exclusief (on)kosten van door Leverancier ingeschakelde derden.

3.3 In geval van na de datum waarop een overeenkomst tot stand is gekomen ontstane factoren of onverwachte omstandigheden die tot een kostprijsverhoging leiden (waaronder prijsverhogingen van grondstoffen of zaken die van derde partijen worden betrokken, valutawijzigingen en kostenverhogingen door overheidsmaatregelen), is Leverancier gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, de prijzen te verhogen.

ARTIKEL 4. Betalingen

4.1 Alle overeenkomsten met Afnemer worden door Leverancier aangegaan onder de voorwaarde dat Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

4.2 Afnemer dient op eerste verzoek van Leverancier, tot het doen waartoe Leverancier te allen tijde is gerechtigd, op een door Leverancier te bepalen wijze zekerheid te stellen voor de  tijdige en correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier.

4.3 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien echter aflevering van het betreffende product al voor ommekomst van die betaaltermijn plaatsvindt, dient (volledige) betaling – en in geval van betaling in termijnen: van alle termijnbedragen – uiterlijk plaats te vinden op de datum dat het risico van het product overgaat van Leverancier op Afnemer, zoals bepaald in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6. Afnemer is niet gerechtigd enig product in gebruik te nemen, totdat hij al zijn verplichtingen onder de overeenkomst is nagekomen.

4.4 Betalingen dienen te worden verricht zonder enige aftrek van kortingen of verrekening en zonder opschorting. Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer van rechtswege in verzuim en is het verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling direct opeisbaar, vermeerderd met rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a en art. 6: 120 lid 2 BW, verhoogd met 3 (drie) procentpunten per jaar, alsmede alle op de inning van die vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.5 Leverancier is te allen tijde gerechtigd gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te leveren.

4.6 Reclames betreffende (voorschot)nota(‘s) dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de (voorschot)nota(‘s) geacht wordt/worden te zijn aanvaard. Daarna worden klachten niet meer door Leverancier in behandeling genomen. In geen geval geeft een eventuele klacht Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst op te schorten.

4.7 Ingeval van (een naar buitenlands recht vergelijkbaar equivalent van) faillissement, onder curatelestelling of (al dan niet vrijwillige) ontbinding of liquidatie van Afnemer, alsmede ingeval van (een naar buitenlands recht vergelijkbaar equivalent van) conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen dan wel in geval van surséance van betaling en indien een bewindvoerder over hem wordt benoemd, overlijden van de Afnemer alsook ingeval hij één of meer verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan, zijn alle vorderingen (uit welken hoofde dan ook) van Leverancier terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, in hun geheelopeisbaar.

ARTIKEL 5. Levering, termijn, transport, risico en verpakking

5.1 De overeengekomen (lever)termijn voor producten, plaatsing, installatie en/of montage of uitvoering van andere diensten is niet bindend, maar Leverancier spant zich te goeder trouw in om die na te komen.

5.2 De termijn voor levering of uitvoering van een overeenkomst gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. De dag van totstandkoming van de betreffende overeenkomst;
b. De dag van ontvangst door Leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
c. De dag van de vervulling van de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de levering, plaatsing, installatie en/of montage;
d. De dag van ontvangst door Leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór levering bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.3 Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer geen recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of opschorting van de overeenkomst, of vergoeding van enige directe of indirecte schade.

5.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn leveringen van producten “af fabriek” (ex works), conform het ter zake van die wijze van levering bepaalde in de meest recente versie van de Incoterms, thans de Incoterms ® 2020 regels.

5.5 Vanaf het moment van levering zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer, ongeacht of plaatsing, installatie of montage daarvan nog dient te geschieden. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met (vertraging in) het transport daarvan.

5.6 Indien partijen een afnameprotocol zijn overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot de producten op Afnemer over op het moment dat de producten fysiek zijn overgedragen aan Afnemer en (i) Afnemer de producten conform het overeengekomen afnameprotocol heeft geaccepteerd, of (ii) – indien dat moment eerder is – op het moment dat Afnemer de producten voor het eerst in gebruik neemt. Afnemer staat ervoor in dat ondertekening ter acceptatie conform een afnameprotocol altijd plaatsvindt door een daartoe vertegenwoordigingsbevoegde namens Afnemer.

5.7 Eventuele verpakking wordt niet door Leverancier teruggenomen.

5.8 Wanneer de producten na het verstrijken van de leverdatum c.q. na ommekomst van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, is Leverancier gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan en zijn eventuele openstaande (deel)betalingen onmiddellijk zonder nadere sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.

5.9 Vervroegde of deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Afnemer is verplicht om een dergelijke levering van Leverancier te accepteren. Deze Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing.

5.10 Afnemer is verplicht het geleverde product, de verpakking, eventuele plaatsing, installatie/montage en de uitvoering van overige diensten terstond op eventuele (zichtbare) gebreken en/of eventuele tekorten te controleren, indien en zodra Leverancier Afnemer meedeelt dat (i) de producten ter beschikking van Afnemer gereed staan, en/of (ii) de producten geplaatst/geïnstalleerd/gemonteerd zijn en/of (iii) Leverancier meldt dat de te verrichten werkzaamheden uitgevoerd zijn. Eventuele veiligheidstesten in het kader van een afnameprotocol dient Afnemer in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na levering te laten plaatsvinden. Eventueel gebleken (zichtbare) gebreken van het geleverde, de verpakking,
plaatsing/installatie/montage, overige verrichte werkzaamheden dan wel tekorten dient Afnemer per omgaande schriftelijk aan Leverancier mee te delen, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht hetgeen geleverd, geplaatst/geïnstalleerd/gemonteerd dan wel uitgevoerd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten ter zake van het afgeleverde, geplaatste/geleverde dan wel uitgevoerde, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 13.2, dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Leverancier aan Afnemer geleverde producten blijven eigendom van Leverancier, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer voortvloeiend uit de overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is (inclusief rente en kosten en eventuele vorderingen tot schadevergoeding). Totdat de hiervoor bedoelde betaling volledig is voldaan, mag er geen beperkt recht op die producten worden gevestigd en mogen zij niet vervreemd worden.

6.2 Afnemer is verplicht om alle door Leverancier aan hem verkochte en geleverde producten in zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan, zolang Leverancier geen volledige betaling daarvan heeft ontvangen. Ook heeft Afnemer een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient hij deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder maar niet beperkt tot brand, diefstal, ontploffing en waterschade.

6.3 Bij een tekortschieten in de nakoming door Afnemer van enige overeenkomst tussen partijen, heeft Leverancier te allen tijde het recht om alle door hem geleverde producten zelf terug te nemen of terug te laten halen. Tevens is dan ook iedere vordering van Leverancier op Afnemer direct opeisbaar.

6.4 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud (inclusief de kosten van vervoer en eventuele opslag van producten), komen volledig voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 7. Opschorting en ontbinding
7.1 Indien en zodra:
– Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan;
– Derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Afnemer of op diens producten beslag wordt gelegd of een naar buitenlands recht daarmee vergelijkbare juridische maatregel wordt getroffen;
– Afnemer surséance van betaling of faillissement (of een naar buitenlands recht hiermee vergelijkbaar equivalent) aanvraagt of Afnemers faillissement of surséance van betaling wordt/is aangevraagd, Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn;;
– Afnemer (indien een natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele of bewind (of een naar buitenlands recht hiermee vergelijkbaar equivalent) wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen;
– Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie (of een naar buitenlands recht hiermee vergelijkbaar equivalent) van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap in Afnemer wordt overgedragen aan een derde;
– Afnemer de rechten uit enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan een derde; is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd om zijn verplichtingen jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen of zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

7.2 Behoudens het bepaalde in het vorige lid, is de bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer op grond van artikel 6:265 BW uitgesloten, tenzij partijen in hun overeenkomst schriftelijk anders zijn overeengekomen, in welk geval die andere afspraak enkel voor die betreffende overeenkomst geldt.

ARTIKEL 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen, die onafhankelijk van de wil van Leverancier geschieden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, en die het geheel of gedeeltelijk, tijdig of blijvend aan het nakomen van de overeenkomst in de weg staan, zoals maar niet beperkt tot oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oorlogsschade, terrorisme, mobilisatie, oproer, molest, (natuur)rampen, epidemieën/ pandemieën, werkstaking, werkliedenuitsluiting, problemen ter zake werkliedenuitrusting, transportmoeilijkheden, import- of exportbeperkingen, brand en andere ernstige (ver)storingen in het bedrijf van Leverancier (waaronder staking, bovenmatig ziekteverzuim, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of datacommunicatie, storingen door kwaadaardige software) alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van enige tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier of door hem ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder door Leverancier ingeschakelde monteurs.

8.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder overeenkomst op te schorten, waarbij de in overmacht verkerende partij de andere partij onmiddellijk van de overmachtssituatie in kennis dient te stellen. In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens elkaar.

ARTIKEL 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Leverancier verkochte en geleverde producten (al dan niet gepaard gaand met plaatsing, installatie respectievelijk montage ervan) alsmede met betrekking tot alle daarbij behorende software en de door Leverancier verrichte werkzaamheden, berusten bij Leverancier of (indien van toepassing) haar (toe)leverancier(s)/licentiegever(s) en komen uitsluitend aan Leverancier of (indien van toepassing) zijn (toe)leverancier(s)/ licentiegever(s) toe. Daaronder zijn mede begrepen octrooirechten, merkenrechten, auteursrechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een product, software en/of dienst afkomstig van Leverancier kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, vermenigvuldiging, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Leverancier.

9.2 Alle door Leverancier of (indien van toepassing) zijn toeleverancier(s)/ licentiegever(s) aan Afnemer verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, specificaties, gebruiksaanwijzingen, adviezen, software en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht berusten bij Leverancier of (indien van toepassing) zijn (toe)leverancier(s)/ licentiegever(s), en zullen op Leveranciers eerste verzoek door Afnemer aan Leverancier worden
geretourneerd.

9.3 Afnemer zal Leverancier er onmiddellijk van op de hoogte brengen, indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Leverancier of (indien van toepassing) diens toeleverancier(s)/ licentiegever(s) of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer maakt in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier of (indien van toepassing) diens toeleverancier(s)/ licentiegever(s). Indien Leverancier zulks verlangt, zal Afnemer alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.

9.4 In geval van fabricage van producten of het maken van software door Leverancier naar tekeningen, modellen, specificaties of andere aanwijzingen, in de ruimste zin van het woord, van Afnemer, staat Afnemer er ten volle voor in, dat door de fabricage, het op voorraad houden, het op de markt brengen, de levering en/of het gebruik van deze producten of software alsmede plaatsing, installatie respectievelijk montage van producten waaronder software, geen inbreuk wordt gemaakt op enig auteursrecht, merk, octrooi, model of enig ander recht van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier ter zake voor alle schade, kosten en rente daaronder begrepen, die het directe of indirecte gevolg zijn van vorderingen van zulke derden.

9.5 Indien een derde, op grond van enig beweerd recht, tegen de fabricage, het op voorraad hebben en houden, het op de markt brengen, de levering en/of het gebruik van bovenbedoelde producten en software alsmede plaatsing, installatie respectievelijk montage van producten of software, bezwaar maakt, is Leverancier gerechtigd, terstond de zojuist genoemde handelingen te staken, zonder uit dien hoofde jegens Afnemer tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de verplichting van Afnemer tot vrijwaring van Leverancier als bedoeld in het vorige lid.

9.6 In het geval Afnemer inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht als omschreven in dit artikel kan Leverancier jegens Afnemer aanspraak maken op een terstond, direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete per overtreding en voor iedere dag dat die overtreding voorkomt die qua bedrag gelijk is aan de totaalprijs van het product en/of de dienst waarop de inbreuk betrekking heeft, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 10. Inbedrijfstelling en montage

10.1 Leverancier kan niet worden verplicht om met plaatsing, installatie dan wel montage van de producten te beginnen voordat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens volledig door Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt en (indien van toepassing) Leverancier de overeengekomen betaling daarvoor ook heeft ontvangen.

10.2 Leverancier zal ervoor zorgdragen dat plaatsing, installatie respectievelijk montage van de producten goed en deugdelijk wordt uitgevoerd, waarbij deze verplichting het karakter heeft van een door Leverancier te leveren inspanningsverplichting.

10.3 Indien partijen plaatsing, installatie en/of montage zijn overeengekomen, staat Afnemer ervoor in dat de plaatselijke omstandigheden en omgeving van de locatie waar de plaatsing, installatie en/of montage moet worden uitgevoerd, zodanig is dat Leverancier de overeenkomst ongestoord en naar behoren kan uitvoeren. Zo dienen bijvoorbeeld toegangsdeuren ruim genoeg bemeten te zijn; fundamenten, vloeren en wanden, waarop of waartegen producten komen te staan of waaraan de producten worden bevestigd, dienen tijdig en ter zake afdoende te zijn aangebracht. Bovendien zal Afnemer steeds voor eigen rekening voldoende hulpmaterialen en (hulp)mankracht beschikbaar stellen.

10.4 Werkzaamheden die buiten het bestek van de plaatsing, installatie en/of montage vallen of die veroorzaakt worden doordat Afnemer zich onvoldoende van zijn uit het vorige lid voortvloeiende verplichtingen heeft gekweten, zijn voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 11. Software en data
11.1 Indien Leverancier voor het gebruik van een product software aan Afnemer ter beschikking stelt, vindt die terbeschikkingstelling steeds plaats op niet- exclusieve basis.

11.2 Leverancier heeft steeds het recht (maar is niet verplicht) om de (besturings)software op ieder moment te wijzigen, aan te passen, een nieuwe versie, upgrade of update ter beschikking te stellen en de functionaliteiten en/of eigenschappen van de software te wijzigen.

11.3 De software mag enkel door Afnemer zelf worden gebruikt, met uitsluiting van iedere andere partij.

11.4 Afnemer erkent dat de bij producten geleverde software wordt geleverd in de huidige staat (“as is”) en zonder garanties, behoudens het in artikel 14 bedoelde.

11.5 Indien Afnemer zich niet of onvoldoende kwijt van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of enige overeenkomst tussen partijen, dan wel indien Leverancier zulks noodzakelijk acht met het oog op veiligheid is Leverancier, nadat hij Afnemer gewaarschuwd heeft omtrent de door hem te nemen maatregel, gerechtigd Afnemer de mogelijkheid tot gebruik van voor een product noodzakelijke software te ontzeggen (en zodoende mogelijk de betreffende machine buiten gebruik te stellen) tot het moment waarop Leverancier (te zijner discretie) heeft vastgesteld dat Afnemer zijn verplichtingen voldoende nakomt dan wel de door Leverancier geconstateerde veiligheidsrisico’s afdoende zijn gereduceerd.

11.6 Leverancier is en blijft rechthebbende van alle informatie en data die door de door Leverancier geleverde producten en software wordt gegenereerd en is gerechtigd die informatie en data te analyseren, onder andere voor de verbetering van zijn producten en software.

ARTIKEL 12. Verplichtingen van Afnemer

12.1 Afnemer zal steeds als een goed huisvader voor ieder geleverd product zorgdragen en is verplicht alle gebruiksaanwijzingen op te volgen en alle maatregelen te nemen en aanwijzingen op te volgen die bij het gebruik van het product in acht moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid van het product en de veiligheid van het product en de gebruiker daarvan, waaronder begrepen het (tijdig) (laten) uitvoeren van (voorgeschreven) onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

12.2 Afnemer is verplicht de gebruiksvoorschriften die Leverancier vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers van Afnemer) die gebruik maken van het product.

12.3 Afnemer ziet erop toe dat de producten alleen worden gebruikt en bediend door daarvoor opgeleide en gecertificeerde medewerkers met het vereiste kennisniveau en benodigde deskundigheid en zal er zodoende voor zorgdragen dat hij steeds over (voldoende) opgeleid personeel beschikt.

12.4 Afnemer zal geen derden inschakelen voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden ter zake de producten, tenzij zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

12.5 Afnemer zal de producten niet eerder in gebruik nemen dan na volledige betaling van de betreffende (deel)nota(‘s), inclusief eventuele rente en kosten.

12.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken en vorderingen van derden op schadevergoeding, nakoming of anderszins voor zover het gaat om aanspraken en vorderingen die zien op dan wel het gevolg zijn van het niet of niet volledig naleven door Afnemer van deze Voorwaarden of enige overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer of wettelijke voorschriften dan wel andere voorschriften van Leverancier, dan wel het niet of onvoldoende informeren door Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het product. Tevens is Afnemer gehouden alle schade te vergoeden die Leverancier in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van Leverancier.

ARTIKEL 13. Reclames

13.1 In geval van klachten ter zake van zichtbare gebreken (als bedoeld in artikel 5.10 en niet- zichtbare gebreken (als bedoeld in artikel 13.2) in producten dan wel klachten ter zake de uitvoering van werkzaamheden door Leverancier is Afnemer verplicht onmiddellijk alle mondelinge en schriftelijke (waaronder in gebruiksaanwijzingen) aanwijzingen van Leverancier op te volgen (zoals bijvoorbeeld het uitschakelen of niet langer gebruik maken van het betreffende product).

13.2 Klachten ter zake van niet zichtbare gebreken in geleverde producten of verrichte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van de aard van het gebrek en de grond van de klacht – bij Leverancier te worden gemeld en in ieder geval binnen 3 (drie) werkdagen na ontdekking van het gebrek in het product respectievelijk – in geval van plaatsing/installatie/montage of uitvoering van enige werkzaamheid door Leverancier – binnen 24 uur na de plaatsing/installatie/montage of uitvoering van de dienst, bij gebreke waarvan plaatsing/installatie/montage van de producten c.q. uitvoering van de verrichte werkzaamheid wordt geacht te zijn aanvaard. Indien de gebruiksaanwijzing voor het betreffende product kortere termijnen kent, geldt de daarin genoemde kortere termijn.

13.3 De klacht zal na schriftelijke melding conform het vorige lid zo spoedig mogelijk door Leverancier op zijn gegrondheid worden onderzocht. Afnemer zal met het oog daarop toestaan dat vertegenwoordigers van Leverancier het betreffende product of uitgevoerde werkzaamheden ten kantore c.q. in het bedrijf van Afnemer zullen onderzoeken en beoordelen. Indien naar het oordeel van Leverancier terecht is geklaagd over een door Leverancier geleverd product en/of verrichte werkzaamheid en Afnemer (eveneens naar het oordeel van Leverancier) voldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek, zoals bedoeld in de artikelen 13.2 en 5.10 inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering of voltooiing van de uitvoering, zal Leverancier steeds naar eigen keuze het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen of het gebrek of het gebrekkige deel van het product herstellen of de verrichte werkzaamheden kosteloos opnieuw verrichten, zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding.

ARTIKEL 14. Garantie

14.1 Leverancier staat gedurende een periode van maximaal 12 (twaalf) maanden (en korter in geval de producten in ploegendiensten worden gebruikt) na levering in voor de conformiteit van de door hem geleverde en/of gefabriceerde producten, zoals voor toepassing en normaal gebruik ervan vereist onder de voorwaarden die voor het betreffende product schriftelijk aan Afnemer zijn meegedeeld en zijn vermeld in de productinformatiebladen en/of gebruiksaanwijzingen, die met betrekking tot het betreffende product door Leverancier aan Afnemer zijn verstrekt.

14.2 In geval van plaatsing/installatie/montage door Leverancier, vangt de in het vorige lid bedoelde termijn aan op de dag dat de plaatsing / installatie / montage door de Leverancier is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de termijn in ieder geval eindigt indien 18 (achttien) maanden na levering zijn verstreken.

14.3 In geen geval heeft Afnemer recht op garantie als bedoeld in het vorige lid indien:
– Afnemer één of meer verplichtingen jegens Leverancier uit welken hoofde dan ook niet nakomt, waaronder volledige betaling van alle betreffende (deel)nota’s, inclusief eventuele rente en kosten, als bedoeld in artikel 4.3;
– het beweerde gebrek niet valt aan te merken als een gebrek dat is ontstaan/opgetreden tijdens het normale gebruik van de geleverde producten of zijn oorzaak vindt in enige vorm van slijtage als gevolg van normaal gebruik;
– de geleverde producten zijn gebruikt in omstandigheden die niet overeenstemmen met de omstandigheden waarvoor ze zijn bedoeld en/of geen onderhoud is gepleegd conform de
voorgeschreven onderhoudsintervallen;
– de geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met de door Leverancier gegeven instructies zijn geplaatst of gemonteerd, opgeslagen, veranderd, verwerkt, gebruikt of onderhouden of zijn gerepareerd door een ander dan Leverancier of met andere dan originele onderdelen;
– de geleverde producten zijn gebruikt of bediend door personen die daartoe niet opgeleid zijn c.q. niet over het vereiste kennisniveau of de vereiste deskundigheid beschikken;
– sprake is van een gebrek dat Afnemer kende of behoorde te kennen, dan wel een gebrek dat is veroorzaakt door een omstandigheid die is voorgevallen nadat de producten aan Afnemer zijn geleverd.

14.4 In het geval zich enig gebrek voordoet, zal Afnemer Leverancier onverwijld, maar in geen geval later dan drie (3) werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk van de klacht alsmede van de aard van het gebrek op de hoogte brengen. In alle gevallen vervalt het recht van Afnemer om zich op de conformiteit te kunnen beroepen na het verloop van de hiervoor genoemde termijn.

14.5 Indien naar het oordeel van Leverancier terecht een beroep is gedaan op het bepaalde in artikel 14.1 zal Leverancier steeds – uitsluitend en naar eigen keuze – het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen, waarbij het gebrekkige product of het betreffende deel daarvan eigendom wordt van Leverancier, of het gebrek of het gebrekkige deel van het product herstellen, of de gebrekkige dienst opnieuw leveren, in alle gevallen zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding. Kosten, die de normale kosten van reparatie of vervanging van de producten of delen ervan te boven gaan, zijn voor rekening van Afnemer. Hetzelfde geldt voor transport-, reis- en loonkosten. Onder alle omstandigheden zal Afnemer aan Leverancier volledige medewerking verlenen om het Leverancier mogelijk te maken om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder dat hier voor Leverancier kosten aan verbonden zullen zijn.

14.6 Voor door Leverancier uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

14.7 Het beweerdelijk niet-nakomen door Leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat Afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst. In geen geval heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

14.8 Het bepaalde in dit artikel is uitputtend en sluit ieder ander recht, waarborg en remedie, schriftelijk of mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, uit, waaronder die als bepaald in Titel 7.1 BW en ook waarborgen met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een ander doel dan waarvoor het geleverde product bestemd is.

14.9 Indien Leverancier producten aan Afnemer aflevert en al dan niet plaatst, installeert of monteert, die Leverancier van zijn eigen (toe)leverancier(s) heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot meer ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van zijn eigen (toe)leverancier(s) aanspraak kan maken en hetgeen in het betreffende geval door zijn eigen (toe)leverancier(s) ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor de (levering/plaatsing/installatie/montage van) producten is beperkt tot nakoming van de in artikel 14 van deze Voorwaarden omschreven verplichtingen.

15.2 Behoudens het voorgaande is Leverancier in geen enkel geval (dat wil zeggen: noch in geval van de levering van producten, noch in geval van het verrichten van diensten, een en ander zoals genoemd in artikel 1.2) aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Leverancier of tot de bedrijfsleiding van Leverancier behorende leidinggevende ondergeschikten.

15.3 In geen geval (dat wil zeggen: noch in geval van de levering van producten, noch in geval van het verrichten van diensten, een en ander zoals genoemd in artikel 1.2) is Leverancier aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving, geleden verlies, vertragingsschade, milieuschade en immateriële schade, van Afnemer. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde.

15.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs van de producten alsmede de kosten voor plaatsing, installatie en/of montage ervan, dan wel, in geval van dienstverlening, de opdrachtwaarde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 16. Overeenkomsten tot verrichten van werkzaamheden/diensten

16.1 De overeenkomst ter zake door Leverancier aan Afnemer te verrichten werkzaamheden wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of eindigt na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

16.2 Leverancier kan door Afnemer niet worden verplicht met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden te starten dan eerst nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens ex artikel 2.5 in het bezit van Leverancier zijn en Leverancier de overeengekomen (termijn)betaling (zoals bij voorschotnota in rekening gebracht), heeft ontvangen.

16.3 Alle opdrachten worden door Leverancier uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

16.4 Leverancier zal bij het verrichten van zijn werkzaamheden de zorg van een goed Leverancier in acht nemen, terwijl deze verplichting het karakter heeft van een door hem te leveren inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

16.5 Na afloop van de door Leverancier verrichte werkzaamheden, stuurt Leverancier een eindafrekening aan Afnemer. Mocht de overeenkomst (tussentijds) worden beëindigd dan stuurt Leverancier eveneens een eindafrekening die ziet op de tot het moment van beëindiging verrichte diensten.

16.6 Zowel Leverancier als Afnemer is gerechtigd de overeenkomst tot het verlenen van diensten (ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd) te allen tijde schriftelijk (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij partijen schriftelijk een andere opzegtermijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 17. Vertrouwelijkheid

17.1 Afnemer is verplicht tot geheimhouding van door of namens Leverancier verstrekte informatie of gegevens, waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is en/of openbaarmaking schadelijk kan zijn voor Leverancier. Afnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van door of namens Leverancier verstrekte adviezen, opinies of andere uitingen van Leverancier (een en ander in de ruimste zin des woords), met dien verstande dat deze wel in de eigen organisatie van Afnemer mogen worden gebruikt. Het bepaalde in de voorgaande volzinnen is echter niet van toepassing, indien Leverancier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om de betreffende informatie openbaar te maken of openbaarmaking geschiedt op grond van een rechterlijk bevel of besluit van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie.

ARTIKEL 18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een verbintenis tussen Leverancier en Afnemer en alle geschillen ter zake deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende buitencontractuele verplichtingen, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waar Leverancier is gevestigd.

18.2 Op alle verbintenissen tussen Leverancier en Afnemer, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980)
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Download onze Algemene voorwaarden